Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plNawigacja  Interior / Oferta

Regulamin sklepu

Regulamin okre?la zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawc?.

DEFINICJE
Wyja?nienie definicji:
1. Sprzedawca
"INTERIOR" Kuczwalski Adam z siedzib? w ul. Gda?ska 4, 84-240 Reda, NIP 879-127-11-64, który prowadz?c dzia?alno?? gospodarcz? dokonuje w ramach Sklepu sprzeda?y towarów lub ?wiadczenia us?ug.
2. Nabywca –U?ytkownik, który w ramach Sklepu zawar? Umow? sprzeda?y lub Umow? o ?wiadczenie us?ug.
3. Umowa sprzeda?y – umowa zawarta ze Sprzedawc? na zasadach wynikaj?cych z Regulaminu pomi?dzy Sprzedawc? a Nabywc?, której przedmiotem jest sprzeda? na rzecz Nabywcy rzeczy.
4. Umowa o ?wiadczenie us?ug – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikaj?cych z Regulaminu pomi?dzy Sprzedawc? a Nabywc?, której przedmiotem jest ?wiadczenie przez Sprzedawc? na rzecz Nabywcy us?ugi lub us?ug.
5. Umowa – obejmuje Umow? sprzeda?y oraz Umow? o ?wiadczenie us?ug.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
7. Konsument – podmiot definiowany za pomoc? przepisów kodeksu cywilnego.
8. Materia?y – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdj?cia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
9. U?ytkownik – u?ytkownik Internetu, korzystaj?cy ze Sklepu, nabywaj?cy lub zamierzaj?cy naby? towary lub us?ugi prezentowane przez Sprzedawc? za po?rednictwem Sklepu.

OGÓLNE WARUNKI
1. Nabywca b?d?cy osob? fizyczn? mo?e korzysta? ze Sklepu pod warunkiem posiadania pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych.
2. Nabywca nie b?d?cy osob? fizyczn? mo?e korzysta? ze Sklepu za po?rednictwem osób upowa?nionych do dzia?ania w jego imieniu, z uwzgl?dnieniem postanowie? zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
3. Nabywca mo?e korzysta? ze Sklepu za po?rednictwem urz?dze? komunikuj?cych si? z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przegl?darki internetowej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywc? nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepe?nych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywc? warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywc? nie mog? narusza? przepisów aktualnie obowi?zuj?cego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za nieprawid?owy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywc? oraz wynikaj?ce z tego konsekwencje.
6. Wykorzystywanie przez Nabywc? nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materia?ów oraz innych ni? Materia?y sk?adników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz uk?adu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyj?tkiem sytuacji wyra?nie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów w?asno?ci przemys?owej jest mo?liwe na podstawie wyra?nej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub us?ug). Zabronione jest podejmowanie przez Nabywc? jakichkolwiek dzia?a? zmierzaj?cych do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególno?ci na stronach internetowych i w domenach internetowych powi?zanych z Nabywc?.
7. U?ytkownik zobowi?zany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i has?a dost?pu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

REJESTRACJA W SKLEPIE
1. Umow? mog? zawiera? jedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy.
2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadaj?cej osobowo?ci prawnej, rejestracji w Sklepie a tak?e wszystkich dalszych czynno?ci tego podmiotu w Sklepie, mo?e dokona? wy??cznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynno?ci zwi?zanych z rejestracj? oraz do wykonywania wszelkich praw i obowi?zków tego podmiotu jako Nabywcy.
3. Sprzedawca mo?e ??da? uwiarygodnienia przez Nabywc? jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przes?anie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizowa? przed kolejn? sprzeda??, korzystaj?c z odpowiedniego formularza dost?pnego w Sklepie.
5. Z chwil? rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowi?ce zbiór zasobów, w którym gromadzone s? informacje o Nabywcy oraz o jego dzia?aniach w ramach Sklepu w zwi?zku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dost?p do historii swoich zamówie? w Sklepie.

SK?ADANIE ZAMÓWIE? W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
1. Nabywca ma mo?liwo?? dokonywania zamówie? w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrze?eniem pozosta?ych postanowie? Regulaminu, w szczególno?ci postanowie? dotycz?cych przerw technicznych.
2. Przed z?o?eniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub us?ug?, które zamierza naby?. Wirtualny koszyk jest narz?dziem umo?liwiaj?cym Nabywcy agregacj? wybranych towarów/us?ug przed ich zakupem, przeliczanie warto?ci towarów/us?ug zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/us?ug Nabywca mo?e dowolnie zarz?dza? zawarto?ci? koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/us?ug lub usuwanie ich z koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze towarów/us?ug przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego s?u??cego do sk?adania zamówie? w Sklepie. Formularz sk?adania zamówienia mo?e by? z?o?ony z formularzy sk?adowych, s?u??cych do okre?lenia:

 1. adresu dostawy,
 2. sposobu dostawy,
 3. sposobu dokonania p?atno?ci za towar/us?ug?.

4. Nabywca okre?la adres dostawy poprzez wype?nienie – wed?ug wyboru Nabywcy – formularza, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub formularza, o którym mowa w tej samej sekcji, punkcie 3, podpunkcie a) Regulaminu. Zamówiony towar/us?uga b?dzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ust?pu.
5. Z?o?enie zamówienia stanowi ofert? w rozumieniu kodeksu cywilnego, z?o?on? przez Nabywc? Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zosta?o z?o?one prawid?owo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawc?, i? zamówienie zosta?o z?o?one nieprawid?owo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywc?.
6. Po z?o?eniu prawid?owego zamówienia, Sprzedawca przesy?a niezw?ocznie Nabywcy informacj? o przyj?ciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy sk?adaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwil? przes?ania Nabywcy przez Sprzedawc? informacji o przyj?ciu zamówienia.
7. W przypadku Umowy o ?wiadczenie us?ug Sprzedawca powiadomi Nabywc? o minimalnym okresie, na jaki ma by? zawarta Umowa je?li dotyczy? ona b?dzie ?wiadczenia ci?g?ego lub okresowego.

ZAP?ATA CENY
1. P?atno?ci za nabyte w Sklepie przez Nabywc? towary lub zamówione us?ugi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane s? za pomoc? narz?dzi p?atniczych udost?pnianych w Sklepie oraz na zasadach okre?lonych przez Sprzedawc?.
2. Wszystkie ceny w Sklepie s? cenami brutto, zawieraj?cymi podatek od towarów i us?ug (VAT) w wysoko?ci wynikaj?cej z odr?bnych przepisów. Koszty dostawy towaru/us?ugi do U?ytkownika podane s? oddzielnie.
3. U?ytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia us?ugi wed?ug cen oraz wysoko?ci kosztów dostawy obowi?zuj?cych w chwili z?o?enia zamówienia. Wysoko?? kosztów dostawy uzale?niona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywc?.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysoko?ci kosztów dostawy, w szczególno?ci w przypadku zmiany cenników us?ug ?wiadczonych przez podmioty realizuj?ce dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówie? ju? realizowanych.

DOSTAWA
1. Dostawa nast?puje na adres wskazany przez Nabywc?.
2. Je?eli Sprzedawca nie mo?e spe?ni? ?wiadczenia z tego powodu, ?e towar lub us?uga nie s? dost?pne, niezw?ocznie, najpó?niej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywc? i zwróci ca?? otrzyman? od niego sum? pieni??n?, je?eli jakakolwiek suma zosta?a ju? uiszczona.
3. Je?eli Sprzedawca nie mo?e wykona? ?wiadczenia o w?a?ciwo?ciach indywidualnie zamówionych przez Nabywc? z powodu przej?ciowej niemo?no?ci jego spe?nienia, Sprzedawca mo?e za zgod? Nabywcy spe?ni? ?wiadczenie zast?pcze, odpowiadaj?ce tej samej jako?ci i przeznaczeniu oraz za t? sam? cen? lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4. Nabywca powinien dokona? sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy?ki i w obecno?ci przedstawiciela podmiotu realizuj?cego dostaw? (kurier, operator pocztowy, etc.).
5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn le??cych po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawid?owego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umo?liwi Nabywcy w miar? mo?liwo?ci odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba ?e strony uzgodni? inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Nabywców b?d?cych osobami fizycznymi b?d? przetwarzane przez Sprzedawc? jako administratora danych osobowych w celu ?wiadczenia us?ug przez Sprzedawc?, jak równie? w celach marketingowych zwi?zanych z funkcjonowaniem przedsi?biorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a tak?e dotycz?cych us?ug i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych b?dzie si? odbywa? zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?. Podanie przez Nabywc? swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Nabywców mog? by? udost?pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi?zuj?cych przepisów prawa, w tym w?a?ciwym organom wymiaru sprawiedliwo?ci.
3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizacj? uprawnie? wynikaj?cych z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dost?pu do tre?ci w?asnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania w?asnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania w?asnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególno?ci prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego ??dania zaprzestania przetwarzania jego danych ze wzgl?du na jego szczególn? sytuacj?, a tak?e wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarza? w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawc? danych osobowych Nabywcy innemu ni? Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotycz?ce Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców s? chronione przez Sprzedawc? przed ich udost?pnieniem osobom nieupowa?nionym, a tak?e innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnion? modyfikacj? wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpiecze? technicznych i organizacyjnych.

POST?POWANIE REKLAMACYJNE
1. Nabywca mo?e sk?ada? Sprzedawcy reklamacje dotycz?ce Umowy.
2. Reklamacj? nale?y sk?ada? w formie elektronicznej za pomoc? formularza kontaktowego dost?pnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie z?o?ona reklamacja powinna zawiera? co najmniej:

 1. imi?, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
 2. dat? zawarcia Umowy stanowi?cej podstaw? reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem ??dania Nabywcy,
 4. wszelkie okoliczno?ci uzasadniaj?ce reklamacj?,

3. Sprzedawca mo?e odmówi? rozpoznania reklamacji je?li wskazane przez Nabywc? dane nie b?d? wystarczaj?ce do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umo?liwiaj?cych kontakt z Nabywc?.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawc? poprawnie z?o?onej reklamacji.
5. O rozstrzygni?ciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drog? poczty elektronicznej b?d? poczty tradycyjnej.

ODST?PIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE
1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny, Nabywca b?d?cy konsumentem mo?e odst?pi? na pi?mie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczy?a us?ugi – w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o ?wiadczenie us?ug.
2. W razie odst?pienia od Umowy, Umowa jest uwa?ana za niezawart?. To, co strony ?wiadczy?y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ?e zmiana by?a konieczna w granicach zwyk?ego zarz?du. Zwrot powinien nast?pi? niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie czternastu dni. Koszt odes?ania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
3. W przypadku dokonanej przez Nabywc? przedp?aty Sprzedawca zobowi?zany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedp?aty.
4. Odst?pienie od Umowy przez Nabywc? b?d?cego konsumentem nie jest mo?liwe:

 1. gdy ?wiadczenie us?ugi rozpocz?to – za zgod? Nabywcy – przed up?ywem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
 2. po usuni?ciu przez Nabywc? oryginalnego opakowania towaru zawieraj?cego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych no?nikach danych,
 3. w przypadku zakupu us?ug, których cena lub wynagrodzenie jest wy??cznie uzale?niona od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. w przypadku zakupu towarów lub us?ug o w?a?ciwo?ciach okre?lonych przez Nabywc? w z?o?onym przez niego zamówieniu lub ?ci?le zwi?zanych z jego osob?,
 5. w przypadku zakupu towarów lub us?ug, które z uwagi na ich charakter nie mog? zosta? zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. w przypadku dostarczania prasy,
 7. w przypadku zakupu us?ug w zakresie gier hazardowych.

5. Je?eli czas trwania Umowy o ?wiadczenie us?ug nie jest oznaczony, ka?da ze stron mo?e j? wypowiedzie? bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesi?cznego, chyba ?e strony uzgodni?y krótszy termin wypowiedzenia.

PRZERWY TECHNICZNE
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za brak dost?pu do Sklepu spowodowany czynnikami niezale?nymi od Sprzedawcy oraz wynikaj?cymi z tego konsekwencjami.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dost?pie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalno?ci Sklepu. Jednocze?nie Sprzedawca zobowi?zuje si? do do?o?enia wszelkich stara?, by wspomniane przerwy odbywa?y si? w godzinach nocnych i trwa?y jak najkrócej.

POSTANOWIENIA KO?COWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowie? Regulaminu. Zmiana wchodzi w ?ycie po 14 dniach od opublikowania zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wej?ciem w ?ycie nowego Regulaminu.
2. W przypadku zawierania Umowy po wej?ciu w ?ycie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptacj? nowego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj? przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa polskiego, a w szczególno?ci przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?, a tak?e ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny.
4. Wszelkie spory pomi?dzy stronami rozstrzygane przez w?a?ciwy s?d powszechny.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 05.03.2013r.

Dane firmy
"INTERIOR" Kuczwalski Adam
ul. Gda?ska 4
84-240 Reda

Bank: KBS Wejherowo
03 8350 0004 0004 5971 3000 0010


 
 Kategorie
• Charmony
• Respekt
• Trendi
• Image
• Comfort
• Premium
• Varius
• Exclusive
• Exclusive II
• Prestige
• Prestige II
• Cover
• Cover II
• Retro
• Retro II
• Retro br?z
• Verto
• Porta
• Ego
• Elegance
• Stojak pod wk?ad

 
• Regulamin sklepu

Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22