Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior / Porady

Przyk?ady instalacji wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym


- Uk?ad otwarty - wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym w uk?adzie C.O.


- Uk?ad mieszany otwarty - wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym w kombinacji C.O. - grzejniki, C.O. - pod?ogowe, zasobnikowy podgrzewacz wody z grza?k? elektryczn?.


- Uk?ad mieszany (otwarty, zamkni?ty) rozdzielony wymiennikiem p?ytowym - wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym, kocio? gazowo olejowy, bufor wody grzewczej, zasobnikowy podgrzewacz wody, basen k?pielowy, uk?ad solarny.


- Uk?ad mieszany (otwarty, zamkni?ty) rozdzielony wymiennikiem p?ytowym - wk?ad kominkowy z p?aszczem kocio? na paliwo sta?e, kocio? gazowy 2-f, zasobnikowy podgrzewacz wody wspomagany uk?adem solarnym.


Uwaga!!! Zamieszczone rysunki s? uproszczone i nie zast?puj? projektu.
Na schematach nie zamieszczono wszystkich elementów niezb?dnych do wykonania fachowego monta?u.
Nale?y przestrzega? zachowania odpowiednich norm i przepisów
 
 
• Dzia?anie kominka i obieg ciep?ego powietrza
• Wymuszony obieg ciep?ego powietrza - schemat
• Monta?
• Instrukcja obs?ugi paleniska ?eliwnego
• Wymagania dotycz?ce bezpiecze?stwa i monta?u wk?adu z p?aszczem wodnym
• Budowa i funkcjonowanie wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Schemat zabudowy wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przewód kominowy do wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Eksploatacja wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przyk?ady instalacji wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym

Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22