Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior / Porady

Eksploatacja wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym

Transport i rozpakowanie wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym.
Wk?ady kominkowe z p?aszczem wodnym „TARNAVA” s? odpowiednio przygotowane do transportu i zabezpieczone tak aby zminimalizowa? ewentualne uszkodzenia podczas przewozu i roz?adunku. Wk?ady kominkowe nale?y transportowa? w pozycji pionowej. Przed rozpakowaniem wyj?? elementy opako­wania, w miejscu monta?u wk?adu kominkowego. Producent nie ponosi odpowiedzialno?ci za uszkodzenia urz?dze? w transporcie ze sklepu lub magazynu do klienta, w czasie roz?adunku i instalacji wk?adu.

Opa?
Wk?ady kominkowe z p?aszczem wodnym „ TARNAVA” s? przystosowane do spalania drewna z drzew li?ciastych. Zalecanym paliwem s? polany drzew li?ciastych o zwartej strukturze (twarde) takich jak: grab, d?b, jesion, klon, brzoza, wi?z, buk, lipa. Warto?ci opa?owe polan du?ym stopniu zale?? od gatunku (stopnia twardo?ci) oraz wilgotno?ci , jak przedstawiono w poni?szej tabeli:
GATUNEK
DRZEWA
G?STO?? DREWNA
?WIE?O ?CI?TEGO kg/m3
G?STO?? DREWNA
CA?KOWITE SUCHE kg/m3
GRAB 1080 830
D?B 1080 710
BUK 990 730
WI?Z 950 680
JESION 920 750
KLON 870 660
BRZOZA 850 650
LIPA 730 530
Jak wynika z powy?szej tabeli, wilgotno?? drewna ma bardzo du?y wp?yw na jego kaloryczno?? co z kolei wi??e si? z ilo?ci? zu?ycia paliwa w sezonie grzewczym. Np. d?b ?wie?o ?ci?ty posiada g?sto?? 1080 kg/m3 a jego g?sto?? w stanie suchym wynosi 710 kg/m3. Ró?nica wynosi oko?o 270 kg/m3, czyli tyle wody musi by? odparowane, tzn. podgrzane w komorze spalania do temperatury powy?ej 100 oC i zamieni? w par? wodn?. Para w du?ych ilo?ciach miesza si? ze spalinami i powoduje szybkie zanieczyszczenie komory spalania, p?omieniówkach p?aszcza wodnego oraz przewodach kominowych dymnych. Ma równie? wp?yw na ?ywotno?? ca?ego wk?adu kominkowego, poniewa? dodatkowa du?a ilo?? pary powoduje wyst?powanie zjawiska kondensacji pary na ?cianach komory spalania. Ponadto, stosuj?c polany drewna ?wie?o ?ci?tego zwi?kszamy zu?ycie paliwa nawet o 30% spowodowane stratami energii na odparowanie wody z drewna co przy rosn?cych cenach paliw jest istotne. Jak wida? z powy?szych danych, bardzo istotn? rzecz? jest odpowiednie przygotowanie drewna do sezonu grzewczego a gdy decydujemy si? na zakup gotowych poci?tych polan warto dowiedzie? si? kiedy ono zosta?o ?ci?te.

Zaleca si? stosowanie polan z drzew w kolejno?ci podanej w powy?szej tabeli o optymalnej wilgotno?ci 10-18% a max. 20%. Polany drzew po wyr?bie powinno by? sezonowane przez okres 2 lat, przechowywane w przewiewnym, suchym ,zadaszonym miejscu.
Polany drzew winne by? poci?te na d?ugo?? 30-40cm.

Zabrania si? stosowanie jako paliwa polan z drzew iglastych jak: sosna, ?wierk, jod?a, modrzew itp. które mog? powodowa? bardzo intensywne zabrudzenia (kopcenie) ca?ej komory spalania wk?adu oraz przewodów kominowych dymnych a nawet gwa?towny , nadmierny wzrost mocy urz?dzenia.

Zabrania si? spalania w wk?adach kominkowych wszelkich odpadów a szczególnie chemicznych (folie, opakowania z tworzyw sztucznych itp.), które wytwarzaj? bardzo toksyczne gazy, truj?ce dla organizmu oraz nadmiernie zanieczyszczaj? powierzchnie grzewcze wk?adu i ?rodowisko.
Producent firma „TARNAVA” przez ca?y okres u?ytkowania zapewnia dost?p do cz??ci zamiennych i w tym celu nale?y kontaktowa? si? z Dzia?em Handlowym firmy.

RozpalaniePrzed pierwszym rozpaleniem usun?? z wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym wszystkie naklejki, foli? zabezpieczaj?c? oraz sprawdzi? komor? paleniskow? i szuflad? popielnika(13) rys.1, czy nie pozosta?y cz??ci monta?owe. Sprawdzi? lub ustawi? po?o?enie ekranu zabezpieczaj?cego(14) i rusztu (18) na w?a?ciwym miejscu.
Sprawdzi? poziom wody grzewczej w uk?adzie hydraulicznym je?eli jest za ma?o, dope?ni? r?cznie a? pojawi si? woda w rurze odp?ywowej (przelewowej) otwartego naczynia wzbiorczego lub gdy naczynie wzbiorcze jest wyposa?one w automatyczne-p?ywakowe nape?nianie wody odkr?ci? zawór odcinaj?cy na rurze wodoci?gowej.
Otworzy? drzwiczki (8) wk?adu kominkowego i na ruszt ?eliwny (18) po?o?y? papier lub specjalna rozpa?k?, na?o?y? drobne, suche kawa?ki drewna. Ustawi? pokr?t?a przepustnic (9,9.1) w pozycji pionowej (pe?ne otwarcie przepustnic powietrza (19)). Gdy nast?pi rozpalenie oraz powstanie grubsza warstwa ?aru , mo?na ostro?nie i powoli dok?ada? drewniane polany. Przy pierwszym paleniu wykorzystuje si? niewielk? ilo?? drewna .

Wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym powinien nagrzewa? si? powoli i stopniowo co, zapewni powolne rozszerzanie si? materia?ów i jego stabilizacj?. Zbyt wysokie napr??enia cieplne mog? doprowadzi? do szybszego zu?ycia a nawet uszkodzenia wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym, przewodów dymnych lub obudowy.

Zabrania si? polewania lub nas?czania drewna p?ynami ?atwopalnymi tj. benzyna, rozpuszczalniki itp. w celu przyspieszenia rozpa?ki, poniewa? opary tych materia?ów mog? by? niebezpieczn? mieszank? wybuchow?.

W trakcie kilku pierwszych pale? zachodzi zjawisko wypalania si? farby (zwi?zane z ostatecznym schni?ciem i utwardzaniem si? lakieru). Farba staje si? wtedy plastyczna, dlatego nale?y unika? w tym czasie zb?dnego kontaktu z pomalowanymi powierzchniami. Podczas wypalania z wk?adu mo?e wydobywa? si? nieprzyjemny zapach oraz opary. Jest to zjawisko normalne, które ust?pi po kilku paleniach.

Przy pierwszych rozpaleniach na szybie mog? pojawi? si? zacieki, które z czasem ust?pi?. Mo?e nast?pi? równie? zjawisko wykrapiania sie pary wodnej ze spalin wewn?trz komory spalania i ?ciekania jej po ?ciankach. Jest to normalne zjawisko ust?puje samoczynnie po przekroczeniu temperatury ?cianek paleniska powy?ej tzw.„ punktu rosy”. Minimalny ci?g kominowy przy którym mo?e pracowa? wk?ad kominkowy wynosi 5 [Pa]. Podczas palenia przy minimalnym ci?gu nale?y upewni? si?, czy drzwiczki paleniska s? szczelnie zamkni?te i czy nie nast?pi?o rozszczelnienie wk?adu kominkowego, przez które mo?e wydobywa? si? tlenek w?gla stwarzaj?c ryzyko zatrucia. Podczas dok?adania paliwa przy minimalnym ci?gu z paleniska mog? wydobywa? si? niewielkie ilo?ci tlenku w?gla. Nale?y wtedy zadba? o odpowiedni? wentylacj? w pomieszczeniu. Nie zaleca si? u?ytkowania paleniska przy minimalnym ci?gu kominowym.

Konserwacja wk?adu.
W celu utrzymania sprawno?ci , racjonalnego spalania i bezpiecze?stwa nale?y wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym okresowo czy?ci? komor? spalania , deflektor wodny, p?omieniówki z sadzy i innych nalotów. Czy?ci? wyciorem z szczotk? twardego tworzywa lub z drutu miedzianego aby unikn?? rysowania powierzchni g?adkich. Korpus wk?adu nale?y czy?ci? ciep?? wod? z myd?em oraz mi?kk? ?cierk?. Wk?ad po wyczyszczeniu powinien by? wytarty do sucha. W celu u?atwienia czyszczenia zaleca si? wyj?? ekran ?eliwny zabezpieczaj?cy. Ka?dorazowo przed rozpaleniem opró?nia? szuflad? popielnika z odpadów paleniskowych. Zmiana koloru farby pod wp?ywem wysokiej temperatury jest zjawiskiem normalnym. Odpowiedzialno?? dostawcy ogranicza si? do dostarczenia urz?dzenia i nie mo?na si? na ni? powo?ywa? w przypadku niew?a?ciwego monta?u i nie respektowaniu niniejszych zalece? oraz obowi?zuj?cych norm i przepisów, a tak?e braku odbioru kominiarskiego.
W przypadku usterki lub zu?ycia si? cz??ci ruchomych wk?adu nale?y stosowa? wy??cznie cz??ci zamienne producenta.


Powrót do spisu porad 
Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22