Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior / Porady

Przewód kominowy do wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym


Instalacja wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym powinna by? wykonana przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami (Dz.U. Nr.75 z 2002r. rozdzia? 6 § 145) i zaleceniami producenta . Po monta?u paleniska nale?y dokona? odbioru kominiarskiego wraz z protoko?em odbioru kominiarskiego. Przewód kominowy powinien by? czyszczony (sprawdzony) cztery razy w ci?gu roku (Prawo budowlane tj. Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz. 690 z pó?niejszymi zmianami). Zaleca si? dwa razy na rok przeprowadzenie przegl?du technicznego paleniska przez mistrza kominiarskiego. Komin do którego b?dzie pod??czone palenisko powinien odpowiada? wymaganiom Prawa budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz. 690 z pó?niejszymi zmianami) . Ci?g max. 15 0+2 Pa, min. ci?g 6±1, optymalny 12Pa±2Pa. Warto?? ci?gu powinien sprawdzi? kominiarz po monta?u paleniska. Minimalny ci?g kominowy nie powinien spada? poni?ej 6±1 Pa ze wzgl?du na mo?liwo?? zatrucia tlenkiem w?gla, natomiast ci?g powy?ej 20 Pa powoduje znaczne zu?ycie paliwa (drewna) i mo?e spowodowa? zagro?enie bezpiecze?stwa po?arowego. Zaleca si? aby w pomieszczeniu, gdzie b?dzie znajdowa? si? urz?dzenie grzewcze by? zainstalowany czujnik tlenku w?gla w celu zapobie?enia zatrucia tlenkiem w?gla.
Wk?ad kominkowy z zespo?em wodnym nale?y pod??czy? wy??cznie do w?asnego, samodzielnego przewodu kominowego – dymowego.
W celu uzyskania powy?szych parametrów oraz bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji wk?adu kominkowego by?a bezpieczna i ekonomiczna istotna rzecz? jest w?a?ciwie dobrany pod wzgl?dem pola przekroju poprzecznego przewodu kominowego i jego wysoko?ci. Pole przekroju lub wysoko?? oblicza si? wg poni?szego wzoru:


gdzie:
F- pole przekroju poprzecznego przewodu kominowego -dymowego [ m2 ]
Q- znamionowa moc cieplna wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym [ kW ]
h - wysoko?? komina [ m ]


Przegl?d i czyszczenie przewodu kominowego nale?y przeprowadza? zgodnie z przepisami ze szczególnym uwzgl?dnieniem otworów przekroju poprzecznego(mo?liwo?? zatkania przez gniazdo ptaków, zasypanie li??mi itp.)

Przy??cze do komina
Czopuch wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym powinien by? pod??czony do przewodu kominowego poprzez uk?ad przy??czy, najcz??ciej wykonany z rur stalowych o grubo?ci min. 2 mm dla stali w?glowych (czarnych), a 1 do 1,2 mm dla rur wykonanych ze stali stopowych z odpowiednimi atestami. Z??cza w postaci redukcji lub innych elementów po?rednich nale?y montowa? do wewn?trz wk?adu. Zapobiega to ?ciekaniu na powierzchni? wk?adu tworz?cych si? wewn?trz przewodu kominowego kondensatów powoduj?cych korozj? zewn?trznych powierzchni stalowego p?aszcza wodnego i ?eliwnego frontu wk?adu kominkowego i wydzielaniu si? szkodliwych produktów spalania kondensatu do obiegu powietrza do ogrzewania. Nale?y unika? zbyt d?ugich odcinków poziomych oraz jakichkolwiek zw??e? na rurze przy??cze­niowej. W razie potrzeby d?ug? rur? mo?na ustawi? z niewielkim spadkiem oko?o 5 cm/m (5%). Rura przy??czeniowa powinna posiada? odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne i spe?nia? wymagania Polskiej Normy PN-86/M-40142.


 
 
• Dzia?anie kominka i obieg ciep?ego powietrza
• Wymuszony obieg ciep?ego powietrza - schemat
• Monta?
• Instrukcja obs?ugi paleniska ?eliwnego
• Wymagania dotycz?ce bezpiecze?stwa i monta?u wk?adu z p?aszczem wodnym
• Budowa i funkcjonowanie wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Schemat zabudowy wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przewód kominowy do wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Eksploatacja wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przyk?ady instalacji wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym

Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22