Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior / Porady

Schemat zabudowy wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnymWk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym przeznaczony jest jedynie do zabudowy w izolowanej komorze cieplnej.

Wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym nale?y zamontowa? na wytrzyma?ych termicznie i mechanicznie elementach stropu. Wokó? wk?adu kominkowego wykona? specjaln? obudow? z materia?ów niepalnych izolowanych termicznie, jako komor? wymiany ciep?a. Na rysunku 2 przedstawiono typowy schemat zabu­dowy wk?adu kominkowego. Zasada dzia?ania wk?adu kominkowego polega na wykorzystaniu dwóch obiegów powietrza. Pierwszy obieg to powietrze wchodz?ce w dolnej cz??ci zabudowy kominka, które op?ywaj?c wk?ad kominkowy pod­grzewa si?, a nast?pnie wydostaje si? przez kratki dyfuzyjne do ogrzewanego pomieszczenia. W obudowie kominka wymagane s? otwory zapewniaj?ce obieg powietrza do ogrzewania o minimalnej powierzchni.
Drugi obieg to powietrze dostarczane z zewn?trz do komory paleniskowej wk?adu zasilaj?ce proces spalania drewna, a nast?pnie odprowadzane przewodem kominowym. W dolnej cz??ci frontu ?eliwnego wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym zamontowane s? przepustnice dop?ywu powietrza do spalania. Za ich pomoc? mo?na regulowa? ci?g kominowy oraz intensywno?? spalania paliwa. Obracanie pokr?t?ami przepustnic nale?y dokonywa? za pomoc? tzw. „zimnego klucza” b?d?cego w wyposa?eniu kominka lub w r?kawicach ochronnych. Po?o?enie pokr?t?a w pozycji poziomej oznacza i? przepustnica jest zamkni?ta (brak dop?ywu powietrza do spalania). Przekr?cenie pokr?t?a w kierunku pionowym do zablokowania powoduje otwarcie przepustnicy pod k?tem 45°. W celu ca?kowitego otwarcia przepustnicy nale?y wcisn?? pokr?t?o i przekr?ci? do wewn?trz do uzyskania pionowego po?o?enia pokr?t?a. Przy zastosowaniu dmuchaw lub przepustnic elektrycznych w celu p?ynnej, automatycznej regulacji ilo?ci dostarczanego powietrza do komory spalania , pokr?t?a bezwzgl?dnie ustawi? w pozycji pionowej (pe?ne otwarcie przepustnic). Podstawowym problemem przy monta?u wk?adu kominkowego jest zapewnienie dop?ywu i swobodnej cyrku­lacji powietrza w pomieszczeniu, w którym montowany jest wk?ad kominkowy zgodnie z wytycznymi w Dz.U. Nr.75/2002 § 150 pkt.9 .

W pomieszczeniu, w którym jest zamontowane palenisko nale?y zapewni? dop?yw powietrza z zewn?trz przez otwory o ??cznej powierzchni ok. 200 cm2 (odpowiedni? ilo?? powietrza potrzebnego do prawid?owego spalania zapewnia otwór o powierzchni ok. 120 cm2).


Otwory te powinny wychodzi? bezpo?rednio na zewn?trz lub ??czy? si? z pomieszczeniami, do których do­p?ywa zewn?trzne powietrze. Brak dop?ywu odpowiedniej ilo?ci powietrza i wentylacji mo?e spowodowa? zak?ócenie pracy urz?dzenia grzewczego. W razie konieczno?ci odprowadzenia nadmiaru ciep?a z pomieszczenia nale?y nieznacznie rozszczelni? okna lub otworzy? otwory wentylacyjne.

UWAGA: W pomieszczeniu gdzie jest zainstalowany wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym nie wolno stosowa? wentylacji wyci?gowej mechanicznej (Dz.U. Nr.75 z 2002r. rozdz. 6 § 150)

Po monta?u wk?adu kominkowego, odbioru powinien dokona? uprawniony mistrz kominiarski, sprawdzaj?c prawid?owo?? ci?gu kominowego.

Wszelkie czynno?ci w czasie pracy wk?adu kominkowego nale?y wykonywa? w r?kawicach ochronnych przy zachowaniu szczególnej ostro?no?ci.


 
 
• Dzia?anie kominka i obieg ciep?ego powietrza
• Wymuszony obieg ciep?ego powietrza - schemat
• Monta?
• Instrukcja obs?ugi paleniska ?eliwnego
• Wymagania dotycz?ce bezpiecze?stwa i monta?u wk?adu z p?aszczem wodnym
• Budowa i funkcjonowanie wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Schemat zabudowy wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przewód kominowy do wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Eksploatacja wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przyk?ady instalacji wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym

Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22