Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior / Porady

Budowa i funkcjonowanie wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnymWk?ady kominkowe z p?aszczem wodnym produkcji firmy Tarnava nie wymagaj? ?ad­nych dodatkowych uszczelnie?. Cz??? frontowa z kana?ami powietrznymi(20) wk?adu kominkowego wykonane jest z ?eliwa szarego, metod? odlewa­nia w formach piaskowych a p?aszcz wodny wykonany jest z blachy stalowej o grubo?ci 5mm ??czonej metod? spawania. W cz??ci frontowej wk?adu kominkowego po prawej i lewej stronie znajduj? si? kana?y, którymi dostarczane jest powietrze do komory spalania p?ynnie regulowane przepustnicami (9,9.1). Powietrze rozprowadzone jest dwoma pionowymi i jedn? górn? poziom? szczelin? umiejscowion? w obrysie ramy drzwiczek co powoduje omywanie szyby ?aroodpornej chroni?c j? przed nadmiernym zadymieniem tzw. efekt czystej szyby. Drzwiczki(8) wykonane s? z ?eliwa w których zamontowana jest szyba ?aroodporna(6) uszczelniona uszczelk? ?aroodporn? . Uszczelnienie drzwiczek i korpusu jest za pomoc? precyzyjnie wykonanych powierzchni stykowych, co eliminuje mo?liwo?? rozszczelnienia komory spalania i ci?g?e wymiany uszczelek. Do zamykania drzwiczek s?u?y zarzutka klamki(7) , któr? nale?y delikatnie obróci? z pomoc? „zimnego klucza„ (dostarczany jako wyposa?enie) a? zatrzyma si? na zgrubieniu ramy drzwiczek - nie uderza? w zarzutk?!.
W dolnej cz??ci frontu umieszczona jest szuflada popielnika(13) zamykana dwoma zaciskami(10) – szuflada powinna by? zamkni?ta w celu unikni?cia niekontrolowanego nap?ywu powietrza od komory spalania. W dolnej cz??ci komory spalania znajduje si? ruszt ?eliwny popielnika(18) oraz pionowy ekran ?eliwny(14) zapobiegaj?cy osuwaniu si? polan na szyb? i wypadaniem roz?arzonego paliwa na pod?og? podczas otwierania drzwiczek. W tylnej w górnej cz??ci komory spalania umiejscowiony jest deflektor wodny(15) , który jest jednocze?nie deflektorem dymnym s?u??cym do zawracania nie spalonych gazów do przedniej cz??ci komory gdzie wyp?ywaj?ce powietrze z górnej szczeliny nawiewnej miesza si? z tymi gazami i nast?puje proces dopalania. Nad deflektorem wodnym(15) w górnej strefie komory paleniskowej , wspawane s? p?omieniówki(5) z rur grubo?ciennych o ?rednicy zewn?trznej 42mm , stanowi?c? integraln? cz??? p?aszcza wodnego. Komor? spalania w górnej cz??ci zamyka strop wodny w którym jest zamontowany pionowy czopuch dymny(4) o ?rednicy 200mm. W zewn?trznej powierzchni górnego stropu wodnego znajduj? si? dwa kró?ce prawy(2) i lewy(1) o ?rednicy 1” jako zasilaj?ce w wod? grzewcz? jak równie? do pod??czenia rury bezpiecze?stwa z naczyniem zbiorczym otwartym oraz króciec (3) o ?rednicy 3/4” do pod??czenia termometru, manometru. W dolnej cz??ci p?aszcza wodnego na bocznych ?cianach wmontowane s? kró?ce powrotne wody grzewczej , prawy(11)i lewy(12 ) o ?rednicy 1” w tym do jednego z niewykorzystanych kró?ców pod??cza si? rur? wzbiorcz? do naczynia wzbiorczego.
Wk?ad kominkowy z p?aszczem wodnym jest usadowiony trwale na stalowym stojaku(17) na czterech nogach w których ka?dy posiada ?rub? regulacyjn? , s?u??c? do dok?adnego wypoziomowania wk?adu. Górna, pozioma cz??? stojaka wykonana jest z profilu o odpowiednim przekroju i zosta?a wykorzystana jako kana?y doprowadzaj?ce powietrze pod przepustnice(18) . Do tylnego górnego profilu stojaka wspawany zosta? króciec (16) z rury stalowej o ?rednicy 120mm, przeznaczonej do po??czenia przewodu doprowadzaj?cego powietrze z zewn?trz pomieszczenia. Do kró?ca (16) mo?na pod??czy? dmuchaw? nawiewn? ze zmienn? pr?dko?ci? obrotow? co jest jednoznaczne ze zmienn? ilo?ci? dostarczania powietrza do komory spalania, regulowan? odpowiednim sterownikiem. Mo?na równie? pod??czy? zamiast dmuchawy, elektryczn? przepustnic? powietrza regulowan? równie? przez odpowiedni sterownik.

Uwaga: w przypadku zamontowania elektrycznej dmuchawy nawiewnej lub przepustnicy elektrycznej, pokr?t?a (9,9.1) przepustnic ustawi? w pozycji maksymalnego otwarcia tj. pokr?t?a w pozycji pionowej.

Wk?ady kominkowe z p?aszczem wodnym firmy Tarnava s? malowane specjaln? farb? termoutwardzaln?, odporn? na wysokie temperatury .

W celu prawid?owej eksploatacji wk?adów kominkowych nale?y je odpowiednio zabudowa?, zwracaj?c szczególn? uwag? na w?a?ciwe usytuowanie wewn?trz pomieszczenia, z bezpo?redni? mo?liwo?ci? pod??czenia przewodu kominowego i odpowiednim nap?ywem powietrza do spalania oraz dost?pem do po??cze? hydraulicznych i zamontowanych podzespo?ów . Wk?ady kominkowe z p?aszczem wodnym powinny by? montowane przez uprawnione specjalistyczne firmy.

Powrót do spisu porad 
Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22