Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior / Porady

Monta?

PRZYDATNE INFORMACJE O MONTOWANIU PALENISK GRZEWCZYCH

W?a?ciwie zaprojektowane i zamontowane palenisko ?eliwne powinno s?u?y? nawet kilkadziesi?t lat.
Dlatego obudow? wykonuje si? z trwa?ych najlepiej naturalnych materia?ów takich jak marmur, piaskowiec, granit lub ceg?a klinkierowa.

Wszystkie materia?y izolacyjne powinny by? odporne na dzia?anie wysokiej temperatury.

Wielko?? obudowy i jej kszta?t dobierana jest do wielko?ci pomieszczenia z uwzgl?dnieniem osobistych upodoba? przysz?ego u?ytkownika.

Wielko?? i moc cieplna paleniska grzewczego zale?y g?ównie od kubatury ogrzewanych pomieszcze?.

Kominek powinien by? postawiony na stabilnym pod?o?u najlepiej na wylewce betonowej.


Niezb?dnym warunkiem kominka opalanego drewnem jest posiadanie w?a?ciwego komina spalinowego:
dla 14 kW - ?r. 150 mm
dla 16 kW - ?r. 160 mm
dla 18 kW - ?r. 180 mm 
 
• Dzia?anie kominka i obieg ciep?ego powietrza
• Wymuszony obieg ciep?ego powietrza - schemat
• Monta?
• Instrukcja obs?ugi paleniska ?eliwnego
• Wymagania dotycz?ce bezpiecze?stwa i monta?u wk?adu z p?aszczem wodnym
• Budowa i funkcjonowanie wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Schemat zabudowy wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przewód kominowy do wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Eksploatacja wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przyk?ady instalacji wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym

Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22