Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior / Porady

Instrukcja obs?ugi paleniska ?eliwnego

1. CO NALE?Y ZROBI? PRZED ROZPALENIEM?
- umie?ci? blach? na pó?k? wewn?trz paleniska ?eliwnego
- wsun?? blach? do ko?ca paleniska - powoduje ona , ?e spaliny s? kierowane do powtórnego spalania.


2. CZYM PALI??
Palenisko ?eliwne jest przystosowane do palenia wszelkiego rodzaju drewnem i brykietami z trocin. Jako najlepsze rekomenduje si?: grab, brzoza, buk. Dobrze pali si? równie? d?b, ale nale?y go miesza? z brzoz?, bukiem lub grabem, gdy? sam d?b wydziela kwasy, które szkodliwie wp?ywaj? na ?cianki paleniska i skracaj? jego ?ywotno??. Drewno powinno by? sezonowane. Wilgotne drewno jest niskokaloryczne, powoduje powstawanie dymu oraz sadzy na szybach , pogarsza równie? prac? paleniska.
Pal?c sezonowanym drewnem i w sposób prawid?owy sprawno?? paleniska wynosi 78%.


UWAGA!!!

NIE NALE?Y PALI? DREWNA MALOWANEGO, KLEJONEGO, IMPREGNOWANEGO ORAZ KOKSU, PLASTIKÓW,P?YT PA?DZIERZOWYCH I INNYCH ODPADÓW. NIE ZALECA SI? PALENIA DREWNEM IGLASTYM ZE WZGL?DU NA ZAWARTO?? DU?EJ ILO?CI SUBSTANCJI SMOLNYCH, KTÓRE OSADZAJ? SI? PODCZAS PALENIA NA ?CIANKACH PALENISKA I W KOMINIE
(WYMAGA CZ?STEGO CZYSZCZENIA).

Efektem spalania zabronionego paliwa jest wydzielanie si? kwasów oraz metali ci??kich, które maj? szkodliwy wp?yw na palenisko skracaj?c jego ?ywotno?? nawet powoduj?c p?kni?cie. W przypadku takich uszkodze? producent nie ponosi odpowiedzialno?ci
z tytu?u gwarancji.


3. JAK PALI??
Rozpoczynaj?c palenie nale?y zwróci? uwag? aby regulatory dop?ywu powietrza by?y
w pozycji pionowej (otwarte). S? to pokr?t?a, które koryguj? dop?yw powietrza do wn?trza komory spalania, po 15 minutach nale?y je ustawi? w pozycji do 45 stopni.
?agodny ogie? systematycznie podsyca? aby ?eliwo równomiernie si? rozgrzewa?o. Podczas pierwszego palenia mo?e powsta? nieprzyjemny zapach, spowodowany utwardzaniem si? farby. Podczas nast?pnego palenia zapach ten si? nie pojawi.

4. JAK KONSERWOWA??
Wewn?trzne ?cianki paleniska nale?y czy?ci? raz w roku szczotk? stalow?.
Podczas palenia mokrym drewnem istnieje tendencja do powstawania na szybach sadzy, któr? nale?y czy?ci? przeznaczonymi do tego celu preparatami.


 
 
• Dzia?anie kominka i obieg ciep?ego powietrza
• Wymuszony obieg ciep?ego powietrza - schemat
• Monta?
• Instrukcja obs?ugi paleniska ?eliwnego
• Wymagania dotycz?ce bezpiecze?stwa i monta?u wk?adu z p?aszczem wodnym
• Budowa i funkcjonowanie wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Schemat zabudowy wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przewód kominowy do wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Eksploatacja wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przyk?ady instalacji wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym

Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22