Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior / Porady

Porady

 

 

Kominek jest jednym z najta?szych ?róde? ciep?a dla ca?ego domu pod warunkiem, ?e zosta? on prawid?owo zaprojektowany i wykonany.

 

 

Je?eli pragniesz zapozna? si? z podstawowymi zasadami budowy kominka zamieszczamy schematy i porady dotycz?ce jego prawid?owego monta?u.

Przedstawiamy równie? schemat i opis  instalacji wymuszonego obiegu gor?cego powietrza znad kominka. Mamy nadziej?, ?e informacje te pozwol? lepiej zrozumie? zagadnienia dotycz?ce budowy, monta?u i funkcjonowania kominka. 


 
 
• Dzia?anie kominka i obieg ciep?ego powietrza
• Wymuszony obieg ciep?ego powietrza - schemat
• Monta?
• Instrukcja obs?ugi paleniska ?eliwnego
• Wymagania dotycz?ce bezpiecze?stwa i monta?u wk?adu z p?aszczem wodnym
• Budowa i funkcjonowanie wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Schemat zabudowy wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przewód kominowy do wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Eksploatacja wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym
• Przyk?ady instalacji wk?adu kominkowego z p?aszczem wodnym

Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22